โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 4 10 14
พนักงานราชการ 0 1 1
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 3 3
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4 2 6
รวมเฉพาะครูผู้สอน 4 12 16
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 7 16 23
รวมทั้งหมด 11 18 29