โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางศุภกานต์ บุญเดช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
2 นางสาวรัตติกาล พันหล้า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
3 นางสาวนิตยพร ต้นศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ