โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ข้อมูลบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอภิวัตร มูลธานี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2 นายโกวิท ไชยธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
3 นายจรัสรวี สีโส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
4 นายสุรเดช สุวรรณมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาพลศึกษา
5 นางสาวกนกพร วิเชียรชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
6 นางสาวฉัตรชนก แช่มงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาพลศึกษา