โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายวิรุฬห์ จุลนิล ครูชำนาญการพิเศษ
2 นายนาวิน วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
3 นายพิเชาวน์ องค์อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 นายปริญญา สุภา ครูชำนาญการ
5 นางกฤษณา วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
6 นางลาวัณย์ สิงห์ศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 นางนงลักษณ์ ไผ่ล้อมทำเล ครูชำนาญการพิเศษ
8 นางสาวชุติมน สนทา
9 นางฐปรัตน์ ทองยัง ครูชำนาญการพิเศษ
10 นางประณมเพียร โพธิ์นา ครูชำนาญการพิเศษ
11 นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
12 นางสาวณัฐฐินันทร์ โยธะชัย ครูชำนาญการพิเศษ
13 นางเครือรัตน์ บัณฑิตรักการค้า ครูชำนาญการพิเศษ
14 นางสาวอริสา ชอบทางดี ครูผู้ช่วย