โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสาน ป้อมเชียงพิณ ครูใหญ่
2 นายเนตร หนูมอ ครูใหญ่
3 นายอเนก ณรงค์ใย ครูใหญ่
4 นายวิรัตน์ โคตรบุตร ครูใหญ่
5 นายสง่า อินทะเกษ ครูใหญ่
6 นายพร วุฒิเสน ครูใหญ่
7 นายเสน วัยครุ ครูใหญ่
8 นายแก้ว ไชยจงมี ครูใหญ่
9 นายชูศักดิ์ พันธุมโน ครูใหญ่
10 นายจำนง ศรีทองสุข ครูใหญ่
11 นายนคร จันทร์สิงหาญ ครูใหญ่
12 นายแสน โยธาวิจิตร ครูใหญ่
13 นายสุทธิ สนสายสิงห์ ผู้อำนวยการ
14 นายกวี ประสมเพชร ผู้อำนวยการ
15 นายคำพันธ์ ป้องปาน ผู้อำนวยการ
16 นายธีระ ธุระชน ผู้อำนวยการ
17 นายชาลี จงรักษ์ ผู้อำนวยการ
18 นายนิคม คงภิรมย์ ผู้อำนวยการ
19 นายปรีชา วิเศษชัย
20 นายวีระชัย นามมัน วิทยฐานะ ผอ.ชำนาญการพิเศษ
21 นายวิรุฬห์ จุลนิล ครูชำนาญการพิเศษ
22 นายนาวิน วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
23 นายพิเชาวน์ องค์อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
24 นายปริญญา สุภา ครูชำนาญการ
25 นายรบ จิตตโคตร พนักงานบริการ
26 นายอภิวัตร มูลธานี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
27 นายโกวิท ไชยธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
28 นายจรัสรวี สีโส นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา
29 นายสุรเดช สุวรรณมงคล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาพลศึกษา
30 นางกฤษณา วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
31 นางลาวัณย์ สิงห์ศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
32 นางนงลักษณ์ ไผ่ล้อมทำเล ครูชำนาญการพิเศษ
33 นางสาวชุติมน สนทา
34 นางฐปรัตน์ ทองยัง ครูชำนาญการพิเศษ
35 นางประณมเพียร โพธิ์นา ครูชำนาญการพิเศษ
36 นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
37 นางสาวณัฐฐินันทร์ โยธะชัย ครูชำนาญการพิเศษ
38 นางเครือรัตน์ บัณฑิตรักการค้า ครูชำนาญการพิเศษ
39 นางสาวอริสา ชอบทางดี ครูผู้ช่วย
40 นางยุพิน ดวงแพงมาศ ครูชำนาญการพิเศษ
41 นางสาวณัฐฐิญา มาลาหอม พนักงานราชการ
42 นางศิริลักษณ์ ธรรมกุล ครูธุรการ
43 นางศุภกานต์ บุญเดช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
44 นางสาวรัตติกาล พันหล้า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
45 นางสาวนิตยพร ต้นศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
46 นางสาวกนกพร วิเชียรชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
47 นางสาวฉัตรชนก แช่มงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาพลศึกษา