โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปรัชญา/คติพจน์


ปรัชญา

“นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์

เรียนเก่ง  เคร่งวินัย  ใฝ่คุณธรรม