โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายวิรุฬห์ จุลนิล ครูชำนาญการพิเศษ
2 นายนาวิน วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
3 นายพิเชาวน์ องค์อนุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4 นายปริญญา สุภา ครูชำนาญการ
5 นางกฤษณา วงศ์วิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
6 นางลาวัณย์ สิงห์ศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ
7 นางนงลักษณ์ ไผ่ล้อมทำเล ครูชำนาญการพิเศษ
8 นางสาวชุติมน สนทา
9 นางฐปรัตน์ ทองยัง ครูชำนาญการพิเศษ
10 นางประณมเพียร โพธิ์นา ครูชำนาญการพิเศษ
11 นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ
12 นางสาวณัฐฐินันทร์ โยธะชัย ครูชำนาญการพิเศษ
13 นางเครือรัตน์ บัณฑิตรักการค้า ครูชำนาญการพิเศษ
14 นางสาวอริสา ชอบทางดี ครูผู้ช่วย
15 นางสาวณัฐฐิญา มาลาหอม พนักงานราชการ
16 นางศุภกานต์ บุญเดช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ