โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (Vision)
    "โรงเรียนบ้านหนองบัว  มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคตามความแตกกต่างระหว่างบุคคลในสังคม
แห่งการเรียนรู้  มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวหน้าและรู้เท่าทันเทคโนโลยี  ก้าวสู่โลก
อนาคต  ภายในปี 2564"
 
พันธกิจ  (Mision)
           1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา
                และพระมหากษัตริย์  รักในความเป็นประชาธิปไตยที่มีความเป็นสากล
           2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
           3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพโดย
                เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อสามารถ
                นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
           4.  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้รอบด้านตามความแตกต่าง
                ระหว่างบุคคลของประชากรในวัยเรียน  เด็กบกพร่องการเรียนรู้  เด็กพิเศษและเด็กที่ด้วยโอกาสทางการศึกษา
           5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี
                และกีฬา  ห่างไกลยาเสพติด
           6.  โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีลแะนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนใช้ในการศึกษา
                ที่มีคุณภาพ  สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
           7.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวสู่สังคมอนาคตไทยแลนน์ 4.0  โดยให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด
                การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
เป้าประสงค์ (Goal / Objective)
           1. ผู้เรียนมีความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
               ประเพณีไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
           2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ 
               แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการสื่อสาร  
           3. บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           4. ประชากรวัยเรียนเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค 
           5. มีการจัดการศึกษาให้ทุกองค์กรมีส่วนร่วม ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบประกันคุณภาพภายใน ภายนอก 
              มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 
 กลยุทธ์การพัฒนา (Strategy)
           1.  ประกันโอกาสให้เด็กก่อนประถมศึกษา เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษเรียนรวม 
                ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
           2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย 
                ตามวิถีชีวิตน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
           3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ แสวงหาความรู้
                ได้ด้วยตนเอง และมีความสามารถในการสื่อสาร
           4.  ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและผู้ปกครองที่จะเข้าเรียนทุกระดับชั้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
           5.  สนับสนุนให้โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร แต่ไม่ให้รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน