โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองบัว   

       ตั้งอยู่ที่  ๕๕๓  ชุมชนบ้านเก่าจาน  หมู่ที่ ๑๔   ตำบลหมากแข้ง   อำเภอเมืองอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี   
       เป็นโรงเรียนในเขตการปกครองของเทศบาลนครอุดรธานี  
       โทรศัพท์  ๐๔๒ - ๒๔๔๗๓๕    
        E-mail : [email protected]   
       จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๔๘๑  นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑
        เป็นเวลา ๘๐  ปี

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้
       ทิศเหนือ          จรดกับตลาดหนองบัว
       ทิศใต้              จรดกับชุมชน
       ทิศตะวันออก     จรดกับชุมชน
       ทิศตะวันตก       จรดกับสถานีรถไฟ
         
       โรงเรียนบ้านหนองบัว  มีเนื้อที่โดยประมาณ ๗ ไร่   ๒ งาน และมีเขตพื้นที่ติดต่อ ดังนี้ ด้านทิศเหนือ จดที่ดินโรงสีข้าวธัญญามิตร  
มีระยะความยาว   ๙๘.๘๘  เมตร  ด้านทิศใต้จดที่ดินนายศุภชัย  ชัยชนะทรัพย์, ร.ต.เกษม,  ร.ท.เปล่ง  มีระยะความยาว  ๙๙.๒๒  เมตร  
ด้านทิศตะวันออกจดที่ดินนายนคร  จันทรสิงหาญ,  นางหนูเพนียร,  นายวราญ,  นายพีรวรรณ   มีระยะความยาว  ๑๑๙.๘๐  เมตร  
และทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ(เขตทางรถไฟ)  มีความยาว  ๑๑๙.๘๐  เมตร  และภายในบริเวณนอกจากมีอาคารเรียนอาคารประกอบแล้ว  
ยังมีสนามกีฬา  คือ สนามบาสเกตบอล  จำนวน  ๑  สนาม  ลานอเนกประสงค์  จำนวน  ๑  ลาน  สนามเปตอง  จำนวน  ๒  สนาม
 
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบัว
 
            โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑   โดยอาศัยศาลาวัดอาจสุรวิหาร (วัดบ้านหนองบัว) หมู่ที่  ๑ ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองอุดรธานี  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมา  พ.ศ. ๒๔๙๙  ชาวบ้านหนองบัว คณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันจัดหาเงินสมทบกับทางราชการ
จัดซื้อที่ดินจำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน และสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร  ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านหนองบัว” จนถึงปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป. ๑- ๔ 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา)
                    พ.ศ.  ๒๕๐๘  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗ กรมสามัญศึกษา    ๔  ห้องเรียน (รื้อถอนแล้ว)
                    พ.ศ.  ๒๕๑๑  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗ กรมสามัญศึกษา  ๑๐  ห้องเรียน (รื้อถอนแล้ว)
                    พ.ศ.  ๒๕๑๓  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗ กรมสามัญศึกษา   ๔  ห้องเรียน (รอการรื้อถอน)
                    พ.ศ.  ๒๕๑๗  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ซ  ๓  ห้องเรียน (รอการรื้อถอน)
                    พ.ศ.  ๒๕๒๓  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ซ  ๔  ห้องเรียน (รื้อถอนแล้ว – ไฟไหม้)
                    พ.ศ.  ๒๕๒๖  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๖    ๒  ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน
                    พ.ศ.  ๒๕๓๑  สร้างถนนคอนกรีต  สนามบาสเกตบอล
                    พ.ศ.  ๒๕๓๔  สร้างรั้วคอนกรีต  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  ๒๐๕/๒๖
                    พ.ศ.  ๒๕๓๘  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๒/๒๘ จำนวน  ๓  ชั้น  ๑๘  ห้องเรียน  สร้างสนามบาสเกตบอล  ปรับปรุงพื้นที่โรงอาหาร  
                                       ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ พร้อมทาสีอาคาร  โดยใช้งบประมาณจากทางราชการ  และการบริจาคเป็นจำนวนมาก
                    พ.ศ.  ๒๕๕๐  ปรับปรุงประตูหน้าโรงเรียน จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ และปรับปรุงท่อระบายน้ำ ร่วมกับเทศบาลนครอุดรธานี
                    พ.ศ.  ๒๕๕๓  จัดซื้อคอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุด จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการ ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โครงหลังคาเหล็ก
                                        แผ่นหลังคาอลูซิงค์ เดินสายไฟฟ้า ผนังอิฐบล็อก  ชั้นวางอาหาร  ซ่อมแซมอาคารเรียน ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
                    พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้ทำการรื้อถอนบ้านพักครู  จำนวน  ๓  หลัง  เพื่อนำตัวไม่มาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ แบบ สามัญ ๐๑๒
                                       ทั้งหมดและย้ายที่ใหม่
                    พ.ศ.  ๒๕๕๖  ได้ทำการรื้อถอนศาลาเรือนไทย (ได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้มีในทะเบียนที่ราชพัสดุ)  จำนวน  ๔  หลัง  และได้สร้างขึ้นมาทดแทน
                                       เป็นศาลาเพิงหมาแหงนโค้ง เพื่อเป็นที่พักของนักเรียน  ผู้ปกครอง 
                    พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณเปลี่ยนหลังคาจากกระเบื้องลอนคู่ เป็นหลังคาเหล็กรีดลอน  เบอร์ ๓๐  ด้วยงบประมาณ จำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท
                    พ.ศ.  ๒๕๕๙  ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ซ. ๓ ห้องเรียน  ชั้นบนใช้งานไม่ได้  จึงตัดและปรับเป็นอาคารชั้นเดียว  เปลี่ยนหลังคา
                                        เป็นหลังคาอลูซิงค์ (เหล็กรีดลอน) โดยงบกองทุนของโรงเรียน
                    พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ทำการรื้อถอนบ้านพักครูที่เหลือ  จำนวน ๑ หลัง  เพื่อนำตัวไม้มาซ่อมสร้างอาคารอนุบาล
     
                   โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  จากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่  ปี พ.ศ.  ๒๕๒๔  จากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ จนถึงปัจจุบันมีผู้บริหารมาแล้ว ๑๙  คน  ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือนายปรีชา  วิเศษชัย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
และมารับหน้าที่เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔)  โรงเรียนบ้านหนองบัว  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓