โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

พิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ประมวลภาพพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10