โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

พิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษ รัชกาลที่ 10

ประมวลภาพพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษ รัชกาลที่ 10